مدیرعامل و هیئت مدیره

مشخصات مدیرعامل و هیئت مدیره

man-person
جناب آقای مهندس محمد محمدپور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد

man-person
جناب آقای مهندس عادل شهنازی فر عضو موظف هیئت مدیره

متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد

man-person
جناب آقای مهندس فرهاد فرخی عضو موظف هیئت مدیره

متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد.متن مورد نظر در این محل قرار می گیرد

کاربران آنلاین: 1

بازدیدکنندگان امروز: 116

بازدیدهای امروز: 245

کل بازدیدکنند‌گان: 1585

کل بازدید ها: 18609